Pensions IRPF. Informació

Vas cotitzar a una mutualitat? Potser estàs pagant de més

Una part de la pensió de jubilació d'aquelles persones que amb anterioritat a l'any 1979 van cotitzar a mutualitats o institucions de previsió social podria estar exempta de tributar per IRPF.

Es poden reclamar les quantitats indegudament abonades dels darrers 4 anys i mantenir l'exempció durant tota la vigència futura de la pensió.

I és que malgrat la creació de la Seguretat Social l'any 1967, moltes persones treballadores van seguir cotitzant a mutualitats, caixes de pensions i institucions de previsió social fins l'any 1979 o més enllà (especialment en determinats sectors, com ara la telefonia, el transport públic, la banca, les empreses elèctriques i, en general, a les grans companyies que en aquell moment formaven part del sector públic).

Les aportacions que es van fer a les mutualitats i sistemes alternatius no eren deduïbles però, tot i això, la tributaci en concepte d'IRPF sobre l'import de la pensió de jubilació es calcula com si ens haguéssim pogut aplicar les pertinents deduccions al llarg de tota la nostra vida laboral, quan no ha estat així. Per tant, tenim dret a reclamar una rebaixa de l'import corresponent a la tributació en concepte d'IRPF que es mantindrà durant tot el temps que la nostra pensió estigui vigent i, a més a més, recuperar els quantitats abonades de més als darrers 4 anys.

Més informació en aquest article. I les novetats en aquest altre article.

ATENCIÓ
Tot i que actualment l'Administració i el TEARC estan denegant aquestes peticions en base a una interpretació de la Direcció General de Tributs de juny de 2019 (tret del cas dels treballadors de Telefònica) el Tribunal Suprem i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han reconegut a les persones que van cotitzar a la mutualitat de la banca el dret a aplicar aquesta reducció.

Pensions IRPF. Passos a seguir

 

Iniciar el tràmit. Omplir el formulari i honoraris. Reclamació a Hisenda

– Omplir el formulari formulari d'encàrrec professional amb les dades que es demanen, així com adjuntar la documentació corresponent.

– Es pot demanar des de 2019 fins a 2022, inclosos.

– L'encàrrec té uns honoraris de 50 euros (+ IVA) per any reclamat que s'hauran de satisfer a l'acceptar l'encàrrec. Us enviarem les dades per fer el pagament.

– Podeu reclamar any a any o els 4 anys de cop.

– Nosaltres us enviem el justificant de la reclamació presentada a Hisenda. I la resposta d'Hisenda la rebreu al vostre domicili fiscal.

– Us demanem el número de compte bancari per informar-lo a Hisenda als efectes d'una possible devolució.

 

Reclamacions al TEARC

Rebreu una primera carta de "proposta de resolució", atorgant 15 dies per fer les al·legacions oportunes. Al rebre-la contacteu amb nosaltres.

– Rebreu una segona carta: la resolució ja de la petició i en cas que sigui desestimatòria disposeu de d'un mes per fer el recurs al TEARC (Tribunal Economico-Administratiu Regional de Catalunya).

– Per posar recurs al TEARC no és necessari advocat ni procurador i es pot presentar directament a l'Administració d'Hisenda per registre en el termini d'un mes (important anotar la data de recepció de la resolució).

 

Honoraris per fer el recurs al TEARC i com fer-ho

Si esteu interessats en què us fem nosaltres el recurs, caldrà que ens envieu el més aviat possible la resolució d'hisenda escanejada (segona carta): la podeu enviar al correu: pensionsirpf@cronda.coop indicant de manera clara la data en què s'ha recollit.

Els nostres honoraris per fer el RECURS AL TEARC per any reclamat són 80€ (+ IVA) per tràmit anual.

SI NO HEU FET LA PRIMER RECLAMACIÓ A HISENDA AMB NOSALTRES

Si no heu fet les reclamacions amb nosaltres, però voleu que us tramitem el recurs del TEARC cal que ompliu el formulari de sota per tal que disposem de les vostres dades personals i la vostra documentació de la reclamació (veure cada apartat on adjuntar) i poder considerar l'encàrrec formal. Si no s'omple es considerarà que no s'ha formalitzat l'encàrrec.

Si la reclamació que heu fet és acumulant diferents exercicis, el preu del recurs del TEARC és de 80 euros (+ IVA) + 10 euros (+ IVA) per cada any de més que es reclama.

 

MÉS INFORMACIÓ

Quan pot tardar la resolució?

La resposta d'Hisenda pot tardar màxim un any.

El termini de resolució del recurs del TEARC pot tardar entre 3 i 4 anys.

Podria ser que el TEARC denegués la petició?

Esperem que no passi, però si és així aleshores caldria anar per la via judicial i caldrà anar amb advocat i procurador per presentar recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els honoraris per a aquesta reclamació seran de 400 euros + IVA (honoraris de procurador no inclosos).

Futures reclamacions

Podeu anar presentant les reclamacions any a any en aquest web: cadascú decideix si ens envia tota la documentació de 4 anys i ens encarrega que la anem tramitant anualment, o si preferiu anar enviant-nos la documentació cada any. 

 

 

Formulari d'encàrrec

Si ja va omplir una part del formulari i vol recuperar les seves dades, introdueixi aquí la seva paraula clau.

Per poder reclamar una rebaixa de l'import corresponent a la retenció en concepte d'IRPF cal que ompliu aquest formulari d'encàrrec professional i que ompliu les dades que es demanen, així com adjuntar la documentació corresponent.

Es pot demanar des de 2019 fins a 2022, inclosos.

L'encàrrec té uns honoraris de 50 euros (+ IVA) per any reclamat per la via administrativa i 80 euros (+IVA) la reclamació al TEARC.

 

Empresa on va treballar*
Anys a reclamar (Per a reclamar més d'un exercici mantenir premuda la tecla Control al seleccionar els exercicis)*
Comentaris addicionals que consideri a tenir en compte del seu cas

 

Documentació a adjuntar

Tota la documentació ha de ser escanejada. No pujar fotos.

Adjuntar DNI/NIE (per les dues cares en un sol document)*
Adjuntar Informe de Vida Laboral actualitzada (veure 1)*
Signatura personal escanejada. Amb el vostre consentiment d'usar-la per presentar escrits a Hisenda i TEARC*
Cartilla militar o certificat del ministeri de defensa (Si vau fer el servei militar abans de 1979)
Carta resolució denegatòria Hisenda
Còpia de la reclamació que vau fer a l'inici en cas que no hagueu fet el procés amb nosaltres
Altres documents
Altres documents

(1) Vida Laboral: si no el teniu el podeu demanar aquí.

 

 

Dades bancàries

Atorgament de representació per a la presentació per mitjans electrònics d'autoliquidacions, declaracions i comunicacions tributàries

Amb la firma i les dades bancàries donades, atorga la seva representació a Col·lectiu Ronda com a signant adherit al Conveni de col·laboració entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, per a representar per via electrònica la declaració o comunicació tributària corresponent al/els impostos segons obligacions fiscals dels exercicis presentats.

La present autorització se circumscriu a l'esmentada presentació per via electrònica sense que confereixi al presentador la condició de representant per a intervenir en altres actes o per rebre tot tipus de comunicacions de l'Administració Tributària en nom de l'obligat tributari o interessat, encara que aquestes siguin conseqüències del document presentat.

Així mateix el/els atorgant/s autoritza/en que les seves dades personals siguin tractades de manera automatitzada als exclusius efectes de la presentació de la declaració o comunicació per mitjans electrònics.

El/s interessat/s faciliten a continuació el número de compte en el que volen rebre la devolució dels ingressos indeguts reclamats en la gestió contractada.

Entitat bancària*
Número de compte corrent (amb IBAN)*
Titular del compte*

PROTECCIÓ I TRACTAMENT DE DADES I ACCEPTACIÓ DE L'ENCÀRREC

COL·LECTIU RONDA SCCL informa que les dades facilitades seran incorporades en els fitxer “Contactes” i/o “Expedients Clients” responsabilitat d’aquesta entitat amb la finalitat de prestar els serveis encarregats, autoritzant vostè al seu tractament.

La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades que ens heu facilitat amb les finalitats de manteniment de la relació contractual.

A més, per poder enviar informació sobre activitats de Col·lectiu Ronda, SCCL, per correu postal, correu electrònic o per butlletins o revistes, cal que marqui l'opció de rebre informació (marcar l'opció a sota, al final del correu).

Aquestes dades seran tractades per les persones adscrites, inscrites, titulars i col·laboradors de tots els departaments en els que s’organitza Col·lectiu Ronda, SCCL i només podran ser cedides quan així ho disposi una llei.

Expressament es faculta a Col·lectiu Ronda a facilitar les dades personals a pèrits, notaris, procuradors i a la resta de professionals que hagin d’intervenir per raó de la defensa i/o assessorament de l’afer encarregat. Això mateix es fa extensiu als professionals de la informació que a criteri de Col·lectiu Ronda SCCL calgui facilitar informació sobre l’afer encarregat.

Les respostes a les preguntes plantejades en el present formulari tenen caràcter OBLIGATORI. La negativa a facilitar les dades sol·licitades portarà com conseqüència la impossibilitat de ser assistit pels nostres serveis.

Aquestes dades seran conservades durant el període de 10 anys des de la finalització del procediment o fins que vostè ens manifesti la seva voluntat de no rebre més comunicacions electròniques.

Assabentat/da i conforme amb allò exposat en l’apartat anterior, per la present, CONSENTO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a Col·lectiu Ronda, SCCL i per tant a les persones adscrites, inscrites, titulars i col·laboradors de tots els departaments, en els que s’organitza Col·lectiu Ronda, SCCL perquè tracti les dades personals que voluntàriament he facilitat en documents adjunts, d’acord amb el Reglament Europeu 2016/679, de 27 d’abril del 2016 i de la Llei orgànica d’acompanyament d’aquest Reglament.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Trafalgar, 50-52 de 08010 Barcelona o a lopd@cronda.coop

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades o resoldre els seus dubtes relatius a la protecció de dades posant-se en contacte amb el Delegat de protecció de dades o a l'adreça de correu lopd@cronda.coop

 

Marqui aquesta casella per autoritzar de forma expressa i informada a Col·lectiu Ronda SCCL l'enviament d'informació comercial sobre productes o serveis que puguin ser del seu interès a l'adreça de correu electrònic facilitada, podent revocar en tot moment el seu consentiment adreçant-se a lopd@cronda.coop
Sol·licito a Col·lectiu Ronda la subscripció a la "La Circular", autoritzant de forma expressa i informada a Col·lectiu Ronda SCCL l'enviament de "La Circular" a la direcció de correu electrònic facilitada, podent revocar en tot moment el seu consentiment adreçant-se a lopd@cronda.coop
*Accepto l'encàrrec professional de Col·lectiu Ronda en els termes establerts
*Accepto l'atorgament de la representació en la presentació d'escrits i recursos respecte d'autoliquidacions, declaracions i comunicacions tributàries
*Autoritzo que s'usi la meva firma escanejada per a la documentació a presentar a Hisenda i al TEARC
*Accepto les condicions legals i de tractament de dades