IRPF Pensions

Vas cotitzar a alguna mutualitat? Potser estÓs pagant de mÚs

Una part de la pensió de jubilació d'aquelles persones que amb anterioritat a l'any 1979 van cotitzar a mutualitats o institucions de previsió social podria estar exempta de tributar per IRPF.

Es podrien reclamar les quantitats indegudament abonades dels darrers 4 anys i mantenir l'exempció durant tota la vigència futura de la pensió.

Malgrat la creació de la Seguretat Social l'any 1967, moltes persones treballadores van seguir cotitzant a mutualitats, caixes de pensions i institucions de previsió social fins l'any 1979, especialment en determinats sectors, com ara la telefonia, el transport públic, la banca, les empreses elèctriques i, en general, a les grans companyies que en aquell moment formaven part del sector públic com ara Telefónica, Tabacalera, Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, Renfe o Repsol, entre d'altres.

Al contrari del que succeeix amb les cotitzacions a la Seguretat Social, les aportacions que es van fer a les mutualitats i sistemes alternatius no eren deduïbles però, tot i això, la retenció que se'ns practica en concepte d'IRPF sobre l'import de la pensió de jubilació es calcula com si ens haguéssim pogut aplicar les pertinents deduccions al llarg de tota la nostra vida laboral, quan no ha estat així.

Per tant, tenim dret a reclamar una rebaixa de l'import corresponent a la retenció en concepte d'IRPF que es mantindrà durant tot el temps que la nostra pensió estigui vigent i, a més a més, recuperar els quantitats abonades de més als darrers 4 anys.

Concretament, i segons ha estat la interpretació final del Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) en el cas dels treballadors de Telefònica, assessorats per Col·lectiu Ronda, la reducció de l'IRPF que ens podrem aplicar serà equivalent al tant per cent de la nostra vida laboral que correspongui al període cotitzat amb anterioritat a 1979 fins a un màxim del 25% de la retenció total. En funció de les circumstàncies, podem estar parlant de centenars d'euros l'any.

Més informació en aquest article.

Formulari d'encÓrrec

Per poder reclamar una rebaixa de l'import corresponent a la retenció en concepte d'IRPF cal que ompliu aquest formulari d'encàrrec professional i que ompliu les dades que es demanen, així com adjuntar la documentació corresponent.

L'èncàrrec té uns honoraris de 30 euros iva inclòs per any reclamat que caldrà abonar mitjançant transferència al número de compte de Col·lectiu Ronda ES28 3025 0017 4314 0001 1285 (indicant en la referència: Pensions IRPF + Nom i cognoms persona) i adjuntar el comprovant de pagament en l'apartat que se us demana.

 

Nom i cognoms*
NIF*
Data naixement (dd/mm/aaaa)*
Estat civil*
Poblaciˇ*
Codi Postal*
ProvÝncia*
Adreša (carrer, n˙mero, pis porta)*
TelŔfon (preferentment m˛bil)*
Correu electr˛nic*
Empresa on va treballar*

 

Documentació a adjuntar

Tota la documentació ha de ser escanejada. No pujar fotos.

Adjuntar DNI/NIE (per les dues cares en un sol document)
Certificat de l'empresa per qui vau treballar abans de cotitzar a la Seguretat Social o n˛mines que acreditin la cotitzaciˇ a aquesta empresa (veure 1)
Adjuntar Informe de Vida Laboral actualitzada (veure 2)
Declaraciˇ de Renda any 2014 (veure 3)
Declaraciˇ de Renda any 2015 (veure 3)
Declaraciˇ de Renda any 2016 (veure 3)
Declaraciˇ de Renda any 2017 (veure 3)
Certificat de rendes anual 2014 (certificat que anualment ens envia l'INSS per fer la Renda amb un resum dels imports rebuts) (veure 4)
Certificat de rendes anual 2015 (certificat que anualment ens envia l'INSS per fer la Renda amb un resum dels imports rebuts) (veure 4)
Certificat de rendes anual 2016 (certificat que anualment ens envia l'INSS per fer la Renda amb un resum dels imports rebuts) (veure 4)
Certificat de rendes anual 2017 (certificat que anualment ens envia l'INSS per fer la Renda amb un resum dels imports rebuts) (veure 4)
Comprovant de transferŔncia feta

(1) Certificat d'empresa: ha de constar el període durant el qual es va estar cotitzant a la mutualitat i que no és possible determinar les quantitats que van ser objecte de cotització. Aquest certificat pot ser complicat d'aconseguir en algunes empreses que no tenen les dades històriques o  potser inclús que l'empresa hagi desaparegut. Però qualsevol dada que pugui acreditar aquesta cotització en la mutualitat pot ser de gran ajuda.

(2) Vida Laboral: si no el teniu el podeu demanar aquí.

(3) Si no es disposa del document es poden sol·licitar duplicats a Hisenda.

(4) Si no es disposa de certificat, demanar duplicat a Seguretat Social.

 

Dades bancàries

Atorgament de representació per a la presentació per mitjans electrònics d'autoliquidacions, declaracions i comunicacions tributàries

Amb la firma i les dades bancàries donades, atorga la seva representació a Col·lectiu Ronda com a signant adherit al Conveni de col·laboració entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, per a representar per via electrònica la declaració o comunicació tributària corresponent al/els impostos segons obligacions fiscals dels exercicis presentats.

La present autorització se circumscriu a l'esmentada presentació per via electrònica sense que confereixi al presentador la condició de representant per a intervenir en altres actes o per rebre tot tipus de comunicacions de l'Administració Tributària en nom de l'obligat tributari o interessat, encara que aquestes siguin conseqüències del document presentat.

Així mateix el/els atorgant/s autoritza/en que les seves dades personals siguin tractades de manera automatitzada als exclusius efectes de la presentació de la declaració o comunicació per mitjans electrònics.

El/s interessat/s faciliten a continuació el número de compte en el que volen rebre la devolució dels ingressos indeguts reclamats en la gestió contractada.

Entitat bancÓria*
N˙mero de compte corrent (amb IBAN)*
Titular del compte*

 

PROTECCIÓ I TRACTAMENT DE DADES I ACCEPTACIÓ DE L'ENCÀRREC


COL·LECTIU RONDA SCCL informa que les dades facilitades seran incorporades en els fitxer “Contactes” i/o “Expedients Clients” responsabilitat d’aquesta entitat amb la finalitat de prestar els serveis encarregats, autoritzant vostè al seu tractament.
La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades que ens heu facilitat amb les finalitats de manteniment de la relació contractual, i per tant de poder enviar informació sobre activitats de Col·lectiu Ronda, s.c.c.l., per correu postal, correu electrònic o per butlletins o revistes (pot marcar l'opció a sota).

Aquestes dades seran tractades per les persones adscrites, inscrites, titulars i col·laboradors de tots els departaments, en els que s’organitza Col.lectiu Ronda, s.c.c.l. i només podran ser cedides quan així ho disposi una llei.

Expressament es faculta a Col·lectiu Ronda a facilitar les dades personals a perits, notaris, procuradors i a la resta de professionals que hagin d’intervenir per raó de la defensa i/o assessorament de l’afer encarregat. Això mateix es fa extensiu als professionals de la informació que a criteri de Col·lectiu Ronda s.c.c.l calgui facilitar informació sobre l’afer encarregat.

Les respostes a les preguntes plantejades en el present formulari tenen caràcter OBLIGATORI. La negativa a facilitar les dades sol·licitades portarà com conseqüència la impossibilitat de ser assistit pels nostres serveis. Aquestes dades seran conservades durant el període de 10 anys des de la finalització del procediment

Assabentat/da i conforme amb allò exposat en l’apartat anterior, per la present, CONSENTO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a Col.lectiu Ronda, sccl i per tant a les persones adscrites, inscrites, titulars i col·laboradors de tots els departaments, en els que s’organitza Col.lectiu Ronda, s.c.c.l. perquè tracti les dades personals que voluntàriament he facilitat en documents adjunts, d’acord amb el Reglament Europeu 2016/679, de 27 d’abril del 2016 i de la Llei orgànica d’acompanyament d’aquest Reglament.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Trafalgar, 50-52 de 08010 Barcelona o a lopd@cronda.coop

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades o resoldre els seus dubtes relatius a la protecció de dades posant-se en contacte amb el Delegat de protecció de dades o a l'adreça de correu lopd@cronda.coop

Marqui aquesta casella per autoritzar de forma expressa i informada a ColĚlectiu Ronda SCCL l'enviament d'informaciˇ comercial sobre productes o serveis que puguin ser del seu interŔs a l'adreša de correu electr˛nic facilitada, podent revocar en tot moment el seu consentiment adrešant-se a lopd@cronda.coop
*Accepto les condicions legals i de tractament de dades
*Accepto l'encÓrrec professional de ColĚlectiu Ronda en els termes establerts
*Accepto l'atorgament de la representaciˇ d'autoliquidacions, declaracions i comunicacions tributÓries